GDPR

GDPR

 
Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Svedberga Brygga AB, org.nr 559077-1936, behandlar dina personuppgifter. Svedberga Brygga AB kommer i alla lägen se till att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt. Nedan finner du hur vi behandlar dina personuppgifter.

1 Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Svedberga Brygga AB är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

2 Vilka personer behandlar vi personuppgifter om?

Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:

  • Besökare, dvs. den privatperson som besöker vår webbplats.
  • Kunder och samarbetspartners, dvs. den privatperson som är företrädare för våra befintliga och framtida kunder/samarbetspartners som köper eller ställer frågor om våra produkter eller tjänster.
  • Leverantörer, den privatperson som är företrädare för våra leverantörer.

3 Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

3.1 För dig som är besökare

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som besökare:

  • IP-nummer och information om din användning av www.svedbergabrygga.se

3.2 För dig som är kund, samarbetspartner eller leverantör

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som, eller som företrädare för, kund, samarbetspartner eller leverantör:

  • Namn,
  • Personnummer,
  • Kopia på ID/körkort, samt
  • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer

4 Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

4.1 För att kunna ingå och hantera avtal med dig som, eller som företrädare för, kund, samarbetspartner eller leverantör inhämtar och behandlar Svedberga Brygga AB personuppgifter tillhörande dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra tjänster, genomföra en beställning eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

4.2 Svedberga Brygga AB inhämtar och behandlar även personuppgifter tillhörande dig som besökare på vår webbplats, person som tar kontakt via formulär, kund, samarbetspartner eller leverantör i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, att kontakta dig och erbjuda samt marknadsföra våra tjänster till dig. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta dina behov, marknadsföra våra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring.

4.3 Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Svedberga Brygga AB har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter till följd av vår bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.

4.4 Vid ingående av kundavtal kan parterna behöva komma överens om ytterligare personuppgiftsbehandling i särskilda projekt. Separat information om personuppgiftsbehandlingen vid särskilda projekt kommer att ges ut och utformas individuellt för varje projekt.

5 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

5.1 Svedberga Brygga AB lagrar aldrig personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

5.2 Svedberga Brygga AB sparar uppgifter om dig som, eller som företrädare för, kund, samarbetspartner eller leverantör så länge det finns ett aktivt avtal. Efter avtalsförhållandet har upphört sparar Svedberga Brygga AB personuppgifterna så länge ett rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i anledning av avtalet. Svedberga Brygga AB kan emellertid behöva lagra personuppgifterna även efter denna tidsperiod, bland annat för att administrera eventuella garantier, reklamationsfrister, för att följa lagkrav, hantera andra rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Svedberga Brygga AB och som inte härrör från något avtal.

6 Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig om tjänsteleverantörer, juridiska rådgivare, revisorer, verksamhetskonsulter, myndigheter m.m. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett för Svedberga Brygga AB berättigat intresse. Svedberga Brygga AB förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan tredje part beroende på omständigheterna i det enskilda fallet blir självständigt personuppgiftsansvarigt, med Svedberga Brygga AB gemensamt personuppgiftsansvarigt eller personuppgiftsbiträde för Svedberga Brygga AB.

7 Var lagrar vi dina personuppgifter?

Svedberga Brygga AB kan komma att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU/EES. Svedberga Brygga AB kommer och måste vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och att uppgifter fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/EES.

8 Vad har du som registrerad för rättigheter?

8.1 Rätt till tillgång

Du har rätt att vända dig till Svedberga Brygga AB i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar, samt begära information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Svedberga Brygga AB kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig att förse dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan vi komma att ta ut en administrationsavgift.

8.2 Rätt till rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar, begränsade. Om du anser att Svedberga Brygga AB behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

8.3 Rätt till radering

Du har även rätt att få dina uppgifter raderade, bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.

8.4 Rätt att invända

Som registrerad har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du som registrerad har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

8.5 Rätt till dataportabilitet

Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Svedberga Brygga AB som personuppgiftsansvarig och överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal/att den lagliga grunden för behandlingen utgörs av samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

8.6 Rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i avsnitt 10. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till:

Integritetsskyddsmyndigheten IMY

Box 8114

104 20 Stockholm

9 Ändringar av policyn

Svedberga Brygga AB förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer Svedberga Brygga AB att informera om detta på lämpligt sätt.

10 Kontakta oss

Svedberga Brygga AB

Svedbergavägen 51

254 76 ALLERUM

info@svedbergabrygga.se