SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

 
ARBETSMILJÖPOLICY

Denna arbetsmiljöpolicypolicy beskriver hur Svedberga Brygga AB, org.nr 559077-1936, arbetar strategiskt i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

1                    Vem är vi?

Svedberga Brygga AB som organisation arbetar i huvudsak med management inom bygg- och fastighetssektorn.

2                    Hur jobbar vi?

Vi vill vara en dynamisk arbetsplats och vi strävar efter att våra anställda ska ha varierande arbetsuppgifter. En hel del av vår tid lägger vi ute hos kund, där vi strävar efter en god arbetsmiljö, inte bara för oss själva utan även för övriga som verkar i den miljön. Vi belyser vikten av en god arbetsmiljö i våra projekt. Se vidare nedan under arbetsmiljöplanering.

3                    Våra identifierade risker?

Vi besöker ofta byggarbetsplatser i olika skeden och följer såklart uppsatta skyddskrav och belyser för platsledningen om vi identifierar några brister. Inte bara för vår egen säkerhet utan för allas, även tredje man. Vi arbetar i en miljö som kräver dagliga beslut och en ordning som är underlag för en stressig arbetsmiljö. Lugnet och tryggheten i att kunna ta egna beslut och känna att överordnad chef står bakom även mindre bra beslut är en nyckel i vår dagliga drift. Vår inställning är att trygga medarbetare är en plattform för en god arbetsmiljö.

4                    Socialt?

Våra medarbetare ska trivas på sin arbetsplats och arbetsglädjen måste finnas där, alltid. Fungerar inte detta så fungerar inte vi som organisation. Vi arbetar med människor i en tuff miljö i många avseenden inte minst när det gäller konflikter. Vi ”läser av” våra medarbetare kontinuerligt, oftast dagligen. Att fråga en medarbetare hur hen mår och förvänta sig ett ärligt svar, det är så vi jobbar. Detta gäller ju såklart även våra kunder.

5                    Hur?

Vi har tydligt uttalade roller som belyser att du alltid ska ha en tillgänglig överordnad i ditt dagliga arbete. Det är grunden i tryggheten för medarbetarna. Är inte chefen tillgänglig så påverkar det arbetsmiljön. Vi kompetensutvecklar våra medarbetare kontinuerligt för att uppnå det vi alla önskar, en god arbetsmiljö och ett gott resultat av nerlagt arbete. Vi uppmuntrar till personlig kompetensutveckling just inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

6                    Vår utmaning?

Då vi ofta är ute i miljöer där den dagliga driften och det systematiska arbetsmiljöarbetet är en utmaning- med tanke på vilken miljö vi verkar i så har vi ofta fullt fokus på byggarbetsplatsernas arbetsmiljö och då blir vår egen nedprioriterad. Vi arbetar såklart kontinuerligt med detta och belyser för varandra inom företaget vikten av ansvaret för vår egen arbetsmiljö. Dagligen.

7                    Ändringar av policyn

Svedberga Brygga AB har upprättat denna policy 2016-12-01. Eventuella förändringar av policyn kommuniceras internt i organisationen.

ARBETSMILJÖPLANERING 

Denna bilaga beskriver hur Svedberga Brygga AB, org.nr 559077-1936, arbetar i projekt med anledning av vår gemensamma arbetsmiljö

1                    Projektledning

Våra projektledningsuppdrag innefattar alltifrån små hyresgästanpassningar till stora entreprenadprojekt där vi stöttar byggherren i dess roll. Allt ifrån att belysa övergripande arbetsmiljöansvar och att poängtera vikten av att delegera till BAS-P och BAS-U på ett korrekt och tydligt sätt. Vi påtalar ofta för våra beställare hur viktigt det är att tänka på arbetsmiljön i projektet inte bara ur ett produktionsperspektiv utan även i ett senare skede för förvaltningen.

2                    Projekteringsledning

Vi väljer alltid en framträdande roll som trycker på ansvaret och rollerna som i branschen är statiska. Vi stöttar BAS-P i dess roll kontinuerligt.

3                    BAS-P

Vi besöker ofta byggarbetsplatser i olika skeden och stöter inte allt för sällan på arbetsmiljöproblem som har uppstått som förhållandevis enkelt kunde ha eliminerats i projekteringsfasen. Dels tar vi såklart erfarenheterna med oss i våra kommande projekt, men framförallt så är vi en del i att hitta lösningen.

4                    BAS-U

Vid arbetsplatsbesök så belyser vi utan urskiljning eventuella arbetsmiljörisker för att stötta BAS-U i dess roll. Att ordning och reda är en nyckel till en god arbetsmiljö är en utmaning för byggbranschen. Vi delar med oss av våra erfarenheter som inte sällan kommer från BAS-P uppdrag och delger produktionsledningen våra synpunkter.

5                    Tredje man

Vi har mångårig erfarenhet av produktionsfasen och ser ett mönster som vi belyser i våra projekt. Arbetet med skydd av tredje man tas inte alltid på allvar. Detta är något vi ofta tar upp med entreprenörerna

6                    Riskbedömningar / arbetsmiljöplaner

Vi deltar i byggprocessens alla skeden. Vi trycker på vikten av att presentera identifierade risker i projekten under hela processen. Det är ofta i tidiga skeden som detta inte fungerar tillfredställande och arbetsmiljön blir lidande. Att tänka rätt från början är en god plattform för en god arbetsmiljö. Inte bara för själva byggfasen utan även före och efter.